Suturas

Ethicon Sutura Cromado Chromic 2-0

Ethicon Sutura Ethibond Excel 5

Ethicon Sutura Prolene 0

Ethicon Sutura Perma-Hand Silk 0

Ethicon Suturas Monocryl Plus 4-0